Freitag, 30. Januar 2009

Grandininis laiškas meilės tema

Trys svečiai

Moteris išėjo iš savo namų ir pamatė kiemelyje prie gatvės tris
senukus su ilgomis baltomis barzdomis. Ji nepažino jų. Ji tarė
"Tikriausiai mes nepažįstami, bet jūs ko gero alkani. Prašau užeikit į namus ir pavalgykit."
"O vyras namie?", paklausė jie.
"Ne", atsakė ji. "Jo nėra."

"Tada mes negalime užeiti", atsakė jie.

Vakare, kada jos vyras grįžo namo, moteris papasakojo kas nutiko.

"Eik ir pasakyk jiems, kad aš namie ir pakviesk juosį vidų!", pasakėvyras.

Moteris išėjo ir pakvietė juos.

"Mes negalime užeiti visi trys", atsakė jie.

"Kodėl gi?", nustebo ji.

Vienas iš senukų paaiškino: "Jo vardas -Turtas," tarė jis rodydamas į vieną iš savo draugų, ir pasakė rodydamas į kitą:"O šito vardas -Sėkmė, mano vardas - Meilė."

Po visko pridūrė:"Dabar eik namo ir pakalbėk su savo vyru apie tai,kurį iš mūsų jūs norite matyti savo namuose."

Moteris nuėjo ir papasakojo vyrui viską, ką išgirdo.Jos vyras labai apsidžiaugė.

"Кaip puiku!", tarė jis."Jeigu jau reikia nuspręsti,pakvieskim Turtą. Tegul įeina ir pripildo mūsų namus turtais!"

Jo žmona paprieštaravo, "Brangusis, kodėl mums nepakvietus Sėkmės?"

Jų dukrelė, sėdėdama kampe, viską girdėjo. Ji pribėgo prie tėvų su savo pasiūlymu: "O gal geriau mums pasikviesti Meilę? Juk tada mūsų namuose įsiviešpatautų meilė!"

"Sutikime su mūsų dukrele," pasakė vyras žmonai.

"Eik ir paprašyk Meilės tapti mūsų svečiu."

Moteris išėjo ir pasiteiravo šių trijų senukų :"Kuris iš jūsų Meilė?Užeik į namą ir būk mūsų svečiu."

Senukas, kurio vardas Meilė, pasuko link namo. Kiti 2 senukai pasekė paskui jį. Nustebusi moteris paklausė Turto ir Sėkmės:

"Aš pakviečiau tik Meilę, kodėl gi jūs einate iš paskos?"

Senukai atsakė: "Jeigu jūs būtumėt pakvietę Turtą arba Sėkmę, kiti du būtų pasilikę gatvėje, bet dėl to, kad pakvietėte Meilę, kur ji eina, mes visada sekame paskui jį. Ten kur yra Meilė, visada yra ir Turtas , ir Sėkmė!!"AŠ TAU LINKIU...
- Jeigu grauš širdgėla – linkiu ramybės iratleidimo.
- Jeigu apims abejonės – linkiu pasitikėjimo.
- Jeigu nuvargsi ir pasijusi išsekęs – linkiu supratimo, kantrybės iratgaivos.
- Jeigu apims baimė – linkiu meilės ir didvyriškumo.Dabar gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų:
1) uždaryti šitą puslapįarba


2) pakviesti Meilę, pasidalindamas šita istorija sutais, kurie tau rūpi.


Tikiuosi pasirinkai variantą Nr.2.


Mano variantas – Nr.2 !


PERSIŲSK ŠIĄ ISTORIJĄ SAVO DRAUGAMS E-MAILUI


šsiųsk šia žinutę minimum 13 žmonių, kuriems tu linki didžiausios laimės, ir tada meilė visada bus tavo namuose ir tavo šeimoje.Nepaaiškinama – bet tai veikia! Jeigu tu su visu rimtumu priimi meilę,tai ir ji su visu rimtumu priims tave.


Viskas paprasta :)


Meilės Jūsų namams

Keine Kommentare: